Kto odpowiada za wywóz odpadów komunalnych?

śmieciarka

Odpady ze względu na ochronę środowiska dzielone są na kilka różnych kategorii. Mianem odpadów komunalnych określa się wszystkie płynne i stałe nieczystości powstałe w wyniku funkcjonowania gospodarstwa domowego. Między innymi ich wywozem zajmuje się firma JUMAR. W trosce o środowisko naturalne od wielu lat, z drobnymi modyfikacjami, reguluje się prawnie ich podział i wymusza segregację, która sprzyja poprawie efektywności utylizacji śmieci.

Stąd znajdziemy w każdym domu i na każdym osiedlu przynajmniej cztery pojemniki lub cztery rodzaje worków: plastik, szkło, papier oraz bio, czyli odpady na resztki jedzenia i pozostałości roślinne. Nie brakuje także pojemników na tworzywa sztuczne, gdzie obok plastiku można wrzucać metal np. puszki. Można spotkać także kontenery, które dzielą szkło na bezbarwne i kolorowe, a także na odpady mieszane, gdzie powinno się wrzucać to, co z jakiegoś powodu trudno jest poddać powyższej segregacji. Jednak firma odbierająca odpady działa na zlecenie. Więc kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za wywóz odpadów komunalnych?

Odpady a odpowiedzialność

Odbiór i wywóz odpadów zgodnie z przepisami polskiego prawa spoczywa na gminie. I to właśnie ten organ odpowiada za wywóz odpadów komunalnych. Jednak z mocy wójta gminy podmioty prywatne mogą świadczyć tę właśnie usługę. Aby to zrobić, muszą wcześniej uzyskać stosowne zezwolenie właściwego urzędnika państwowego (wójta, burmistrza, prezydenta) na podstawie wniosku, w którym między innymi należy zawrzeć przedmiot i obszar działalność, a także środki techniczne, którymi się dysponuje. Oznacza to, że właściwy organ powierza swoją odpowiedzialność z wywóz i utylizację odpadów, lub tylko wywóz, danej firmie. Jednak w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, np. przy problemach z regularnym ich odbiorem, można zgłosić się do samej gminy, w której dokonuje się stosownej opłaty. Tak więc pomimo prawnych możliwości przekazania uprawnień zewnętrznemu podmiotowi, to ostatecznie za wywóz odpadów odpowiada właśnie gmina.