Co grozi za nieprzepisowe składowanie i wywóz odpadów budowlanych?

odpadu budowlane

Prowadzenie prac remontowych czy budowlanych wiąże się z uzyskiwaniem pokaźnej ilości odpadów. Ich składowanie oraz wywóz nie mogą naruszać regulacji prawnych. Jakie sankcje grożą za nieprzepisowe postępowanie z odpadami budowlanymi?

Odpady budowlane a regulacje prawne

Trudno wykonać prace budowlane i nie zostać posiadaczem odpadów budowlanych. Do tej grupy zaliczamy wszelki gruz, skutą glazurę, zerwane płyty podłogowe i wiele innych pozostałości. O sposobie postępowania z uzyskanym materiałem decyduje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. W myśl jej przepisów odpady budowlane nie mogą być składowane w tych samych kontenerach co odpady komunalne.

Za niedostosowanie się do tych wskazań możemy zostać ukarani karą finansową przez np. zarządcę wspólnoty. Ponadto odpady budowlane mogłyby uszkodzić śmieciarkę, do której trafiłby z kontenera na zwykłe śmieci. Wówczas przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem odpadów komunalnych może domagać się odszkodowania za poniesione straty.

Niedopuszczalne jest również wywiezienie i porzucenie odpadów w lesie lub na nieużytkach. Musimy pamiętać, że nieprzepisowe traktowanie odpadów budowlanych uznawane jest za wykroczenie. Wówczas na podstawie Kodeksu wykroczeń może być na nas nałożona kara grzywny od 20 do 5000 zł. Jednak, jeśli uznano by, że to, co zrobiliśmy z odpadami budowlanymi, stało się zagrożeniem dla otoczenia i ludzi, musimy się liczyć nawet z karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Nie możemy też składować odpadów budowlanych na własnej posesji. Tutaj także przepisy prawa nakazują nam utrzymywanie porządku na własnej działce. Niedotrzymanie tego zobowiązania może nas kosztować nawet 1500 zł mandatu.

Jak postępować z odpadami budowlanymi, aby pozostać w zgodzie z prawem?

Na właścicielu odpadów budowlanych spoczywa więc obowiązek prawny, aby zapewnić im właściwy wywóz oraz składowanie. Za zignorowanie tego wymogu grożą rozmaite konsekwencje, nieznajomość prawa nie ochroni przed przykrymi skutkami.

Tak naprawdę, już w momencie przystępowania do prac budowlanych powinniśmy być przygotowani do składowania odpadów. W tym celu należy wypożyczyć kontener na gruz. Co ważne, wraz z wynajmem kontenera możemy skorzystać z możliwości wywiezienia odpadów budowlanych.

Podczas zamawiania kontenera na gruz należy określić wymaganą pojemność zbiornika. W przypadku wątpliwości pracownicy przedsiębiorstwa podpowiedzą, na jaki model się zdecydować. Niekiedy lepszym rozwiązaniem jest wynajęcia worka na gruz typu Big Bag.

Obowiązkiem osoby zamawiającej kontener na gruz oraz usługę jego wywiezienia jest wskazanie miejsca jego usytuowania. Pamiętajmy, że ważna jest też swobodna droga dojazdu pozwalająca na dostarczenie pojemnika, a później jego odebranie.

Warto zadbać o to, aby do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami budowlanymi motywowała nas nie tylko chęć uniknięcia kary za nieprzepisowe postępowanie. Odpady budowlane składujemy w narzucony sposób, aby zadbać o ich utylizację i recykling. Porzucenie ich w przypadkowym miejscu stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a w tym dla nas samych. Dlatego nie warto uchylać się od obowiązku wywożenia i składowania odpadów budowlanych w zgodny z przepisami sposób.