Czy gruz z kontenerów podlega recyklingowi?

gruz z kontenerów

Bardzo często odpady, które pozostają nam po remoncie są kłopotliwe dla natury, bo nie zawsze można je poddać recyklingowi. Co zrobić z gruzem? Przeczytaj.

Zasady i możliwości recyklingu gruzu i innych odpadów budowlanych

Rozwój technologiczny, ciągłe inwestycje oraz remonty budynków i infrastruktury towarzyszą nam na co dzień. W związku z tym powstaje coraz więcej odpadów budowlanych, które stanowią istotny problem dla środowiska naturalnego. Jednym z rozwiązań tego problemu jest recykling gruzu z kontenerów. Ale czy rzeczywiście jest to możliwe? Jakie są zasady i możliwości przetwarzania tego rodzaju odpadów? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć tematykę recyklingu gruzu.

Recykling gruzu – regulacje prawne

W Polsce przepisy dotyczące gospodarki odpadami budowlanymi regulują m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim muszą odpowiadać odpady przydatne do użycia jako surowce alternatywne.

Zgodnie z prawem, odpady budowlane, w tym gruz, podlegają segregacji i utylizacji. Zbieranie i przetwarzanie odpadów tego rodzaju może jednak być prowadzone tylko przez wykwalifikowane firmy dysponujące odpowiednimi zezwoleniami. Ponadto, stosowanie surowców wtórnych wymaga spełnienia określonych norm jakościowych.

Jak przebiega proces recyklingu gruzu?

Proces recyklingu gruzu rozpoczyna się od wywozu gruzu do zakładu przetwarzania. Następnie materiał jest segregowany pod względem typu oraz czystości, a następnie poddawany odpowiednim procesom przetwarzania. Gruz betonowy, ceglany czy kamienny jest najpierw rozdrabniany na mniejsze kawałki za pomocą specjalistycznych maszyn, takich jak kruszarki czy młoty hydrauliczne. W przypadku gruzu zawierającego metale, na etapie separacji magnetycznej następuje oddzielenie tych materiałów od pozostałych składników. Metale mogą być później ponownie przetopione i wykorzystane jako surowiec wtórny. Po rozdrobnieniu gruzu przeprowadza się proces przesiewania, który ma na celu uzyskanie materiałów o odpowiedniej granulacji. W wyniku tego procesu powstają frakcje gruzu o różnych wielkościach, które mogą być wykorzystane w produkcji betonu, drogownictwie czy jako wypełniacz do wyrobów budowlanych. Część odpadów budowlanych, takich jak gruz betonowy czy ceglany, może wymagać dodatkowego mycia.